تا %60 تخفیف خرید برای 3 نفر با صدور مدرک فقط تا
00 00 00

آموزش حذف بکاپ های قدیمی میکروتیک با یک کلیک !

مجتبی شمس نجاتی
مجتبی شمس نجاتی
3 پسند
373 بازدید
1 نظر
29 ماه قبل

چگونه فایل های بکاپ قدیمی را از روتربورد میکروتیک حذف کنیم؟ سوالی پرسیده شده بود برای حذف بکاپ های قدیمی در میکروتیک.اسکریپتی آماده کردم که فایل ها موجود در روتر با عمر بیشتر از یک روز راحذف میکند و برای دوستانی که روی روتر میکروتیک اسکریپت های بکاپ اتوماتیک دارند حتما کاربردی خواهد بود.امیدوارم مفید واقع شود.

:local months {"jan";"feb";"mar";"apr";"may";"jun";"jul";"aug";"sep";"oct";"nov";"dec"}
  
:local dt [/system clock get date]
:local dtyr [:pick $dt 7 11]
:local dtmo [:find $months [:pick $dt 0 3]]
:if ($dtmo < 10) do={ :set dtmo ("0" . $dtmo); }
:local dtday [:pick $dt 4 6]
:local newDate ($dtyr.$dtmo.$dtday)

:foreach i in=[file find] do={
	:local new [file get $i creation-time]
	:local nyr [:pick $new 7 11]
	:local nmo [:find $months [:pick $new 0 3]]
	:if ($nmo < 10) do={ :set nmo ("0" . $nmo); }
	:local nday [:pick $new 4 6]
	:local newFile ($nyr.$nmo.$nday)
	:local fileName [/file get $i name]
	:if (($newDate - $newFile) > 1) do={
		/file remove [find name="$fileName"]
		/log warning "file $fileName removed"
	}
}
نظر شما
برای ارسال نظر باید وارد شوید.
1 نظر